Left Right

Tarieven

Ereloon

1.
Als basis voor het ereloon geldt een uurtarief op basis van de geleverde prestaties.

2.
Ingeval de zaak waardeerbaar is in geld kan het ereloon bepaald worden op een percentage van de inzet van de zaak of van het behaalde resultaat.

Bijvoorbeeld: een basispercentage van 10% is legio.

Voor zaken met een hogere inzet kan een degressief tarief worden toegepast: bijvoorbeeld 10% op de eerste schijf, vervolgens 8% op de tweede schijf, vervolgens 6%, vervolgens 4%…

Voor zaken met een lagere inzet kan een hoger percentage in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld 15% of 25%. Of 50 % van het behaalde resultaat.

Ingeval van complexiteit, duur van de zaak of ingeval van hoger beroep kunnen deze percentages vermeerderd worden met 50%.

Indien de zaak eenvoudig is, indien de vordering wordt afgewezen, indien de vordering wordt toegewezen maar niet kan worden gerecupereerd of eventueel indien het resultaat zonder rechtbankprocedure kan behaald worden, kan het ereloon berekend op basis van deze percentages verminderd worden tot maximaal de helft van het normale bedrag.

3.
Voor bijzondere materies zoals incasso van onbetaalde facturen of schuldvorderingen of voor huurzaken kunnen forfaitaire erelonen worden bepaald in functie van de waarde of inzet van de zaak. Wij verwijzen voor verdere info naar de rubriek “Voorkeurmateries”.

 

 

Kantoorkosten

Volgende kantoorkosten worden in eerste instantie in rekening gebracht per eenheid:

  • opening dossier: eenmalige kost bij opening van het dossier
  • briefwisseling: per getikte blz
  • e-mail: per verzonden e-mail
  • fotocopie: per copie
  • scan: per scanbeurt
  • fax: per faxbeurt
  • verplaatsing: per km

Op ons kantoor worden de kantoorkosten in de regel forfaitair bepaald op 20 à 25 % van het ereloon. Dit percentage werd bepaald na onderzoek van een groot aantal afgesloten dossiers van de voorgaande jaren waarbij telkens per dossier het totaal bedrag in rekening gebrachte kantoorkosten vergeleken werd met het totale ereloon.

Indien de reële kosten te veel afwijken van dit forfait kan dit laatste aangepast worden naar beneden of naar boven.


Gerechtskosten

Kosten die aan derden dienen te worden betaald (bijvoorbeeld rolrechten, kosten van dagvaarding, expertisekosten,..) worden in principe hetzij door de cliënt zelf voorgeschoten, hetzij door de advocaat en zij worden in dat geval apart van het ereloon en de kantoorkosten in rekening gebracht.
BTW

Vanaf 1 januari 2014 zijn ook de advocaten verplicht om BTW aan te rekenen op hun ereloon en kosten.
Transparantie

Het is eigen aan het advocatenberoep dat het dikwijls moeilijk is op voorhand een precieze inschatting te geven van het totale bedrag aan erelonen en kosten die kunnen verwacht worden bij het openen van een dossier.

Er zijn nu eenmaal moeilijk voorspelbare factoren: in de eerste plaats de houding van de tegenpartij (of tegenpartijen), daarnaast ook het vaak grillig verloop van rechtbankprocedures waarbij het aantal zittingen dikwijls onvoorspelbaar is, afhankelijk van de houding van de magistraat of magistraten in kwestie en van de andere partij(en) in de zaak… Terwijl na eindbeslissing in eerste aanleg er voor alle partijen in principe dan ook nog keuzemogelijkheid bestaat om al dan niet verzet of hoger beroep aan te tekenen bij een hogere instantie…

Wij pogen bij elk nieuw dossier aan de cliënt een zo realistisch mogelijk zicht te geven op de te verwachten erelonen en kosten. Evenveel als voor ons cliënteel zelf is het onze zorg om bij het begin van een dossier het totale kostenplaatje zo accuraat mogelijk in beeld te brengen.

Bovenstaande inlichtingen kunnen daarbij als richtsnoer worden gebruikt.