Left Right
Onderneming

Onderneming

Welslagen

Welslagen onderneming

Het welslagen van uw zakelijke of commerciële onderneming is uw hoofddoel en dus als vanzelfsprekend onze invalshoek van waaruit wij u graag bijstaan met alle juridische vraagstukken die u op het parcours naar dit welslagen zonder twijfel tegenkomt.

Rechten en plichten
Wij kunnen u ondermeer bijstaan bij uw zakelijke of commerciële onderhandelingen, het opstellen, wijzigen, analyseren en handhaven van contracten en algemene voorwaarden, alsmede bij de beslechting van uw zakelijke en commerciële geschillen. Tevens kunnen wij u bijstaan met uw arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Tenslotte kunnen wij u bijstaan bij de invordering van uw achterstalige facturen.

Kosten en baten
Een gezonde kosten- en batenanalyse wordt niet uit het oog verloren, waarmee wij bedoelen dat wij steeds streven naar maximale transparantie van de gehanteerde kosten en erelonen en dat wij mede in functie van o.m. de inzet en de juridische haalbaarheid van de zaak nodeloze handelingen en procedures trachten te vermijden.

Voorkeurmateries